Ressourcefulde unge med særlige behov

Unge med særlige behov har mange ressourcer at tilbyde deres venner og omverden, når de bliver bevidste om, hvordan de bedst bruger ressourcerne. Ofte er manglende handlekraft ikke noget problem, udfordringen består i højere grad i at vurdere konsekvenserne af en handling og afgøre, hvilke handlinger det er en god idé at sætte gang i. Gennem skoleåret arbejder vi derfor med at udvikle de unges ressourcer og finde gode måder at bruge dem på. 

Da vi er en almen efterskole, med generelle klassekvotienter, har vi allerede ved jeres første henvendelse til skolen, behov for gensidig kommunikation til gavn for den unge og det kommende skoleår.

Hvordan gør vi på Brejning Efterskole?

Skolen har følgende muligheder for yderligere støtte til elever med særlige behov, udover almindelige kontaktlæreropgaver:

Ved behov for faglig støtte

Ved behov for faglig støtte: Ekstra lærer i klassen i primært dansk og matematik.

Ved behov for både faglig og social støtte i undervisningen

Ved behov for både faglig og social støtte i undervisningen: Ekstra lærer i klassen i primært dansk, matematik.

Lektiecafé

Lektiecafé: Der er frivillige lektiecafé med lærer hver aften, dette kan kombineres med særlige forløb og hjælp til lektier m.m.

I løbet af året supplerer vi med kortere kursusforløb som eksempelvis "turbo-matematik" og "App-writer opdateringer". 

Dysleksi

Dysleksi: Vi tilbyder hjælp ift. til dysleksis (ordblindhed), herunder test, installering af værktøjer på egen PC, små kurser i anvendelse af værktøjer.

4MAT – læringsstrategier

4MAT – læringsstrategier:  Alle elever bliver testet i 4MAT – læringsstrategier, for bl.a. at få indblik i ressourcer, set ud fra læringsperspektivet, både når de arbejder alene, på klassen og i grupper.

Inklusions- eller støtteplan

Inklusions- eller støtteplan: Skolens forstander udarbejder en plan for den unge med særlige behov.

Elever på cykeltur på efterskole i naturen i Jylland

Hvad kan I gøre?

Før henvendelse:

Vi anbefaler, at I som familie får en dialog med jeres barns skole og sammen med dem får fundet svar på:

Hvordan er den unges aktuelle sociale udvikling?
Herunder afklaret om I skal lede efter en almindelig efterskole med støtte, eller en specialefterskole, hvor der er lidt færre elever og tættere kontakt med lærerne?

Hvordan er den unges aktuelle faglige udvikling?

Herunder hvorvidt det er realistisk at indgå i prøveforberedende undervisning i en klasse med mere end 20 elever? Eller skal I lede efter en skole, hvor der undervises på mindre hold, men stadig frem mod en afgangsprøve?

Vi anbefaler desuden, at I får en kopi af den PPV som er udarbejdet med henblik på, at den unge skal på efterskole. PPV´en indikerer over for jer og efterskolen, hvilke konkrete tiltag, der vurderes nødvendige. Dette er vigtigt for inklusionsteamets arbejde med at finde de rigtige løsning til den unge.
Vi anbefaler ligeledes at I får en skriftlig udtalelse fra nuværende skole, som også kan give et billede af opmærksomhedspunkter for det kommende skoleår.

Elever på efterskole i sydjylland giver highfive i naturen

Ved henvendelse til Brejning Efterskole:

Kontakten til Brejning Efterskole foregår via skolens kontor og kan ske både telefonisk og via mail. Husk at oplyse at I ønsker en plads til en ung med særlige behov.  Herefter videresender jeres henvendelse til skolens inklusionsteam, som består af fastansatte lærere med inklusionserfaringer.

For at vi kan følge op på jeres henvendelse er det vigtigt, at I oplyser navn, mailadresse og telefonnummer på en evt. kontaktperson. Vi vil også meget gerne have PPV, udtalelser mv. til den videre sagsbehandling. På skolens hjemmeside, under - kontakt - er der en ”Sikkermail”-linje, som I kan benytte til fremsendelse af personlige dokumenter.

Elev ved bål på outdoorlinje på efterskole

Hvad sker der derefter?

Brejning Efterskole:

Inklusionsteamet vil modtage henvendelsen og gå i gang med sagsbehandlingen. I vil efterfølgende blive kontaktet på telefon, hvor vi drøfter konklusionerne og anbefalingerne. 

Ved aftale om at påbegynde et skoleår på Brejning Efterskole udarbejder inklusionsteamet en inklusionsplan for den unge. Inklusionsplanen er en underskrevet aftale mellem skolen og hjemmet, som ligger til grund for, hvordan vi, i samarbejde, støtter det unge menneske. Inklusionsplaner er målrettet elevens faglighed og faglige udvikling. Da vi er en efterskole, der arbejder med de unge hele dagen, og ved, at deres sociale trivsel er en forudsætning for, at de kan fungere fagligt, kan inklusionsplanen også omhandle sociale elementer i undervisningen som f.eks.: korte pauseordninger under den faglige undervisning, ekstra støtte til overblik over anderledes dage, herunder opmærksomheds-anordninger til at være på rette sted til rette tid mv. 

Er der behov for socialstøtte uden for undervisningen, skal dette bevilliges af den unges hjemkommune. 

Elev spiller pool på efterskole i Sydjylland

I hjemmet:

Inklusionsplanen bliver sendt til hjemmet, hvor I skal vende indholdet med jeres unge. Finder I anledning til rettelser af væsentlig betydning eller uoverensstemmelser må I meget gerne skrive eller ringe til os så hurtigt som muligt.

Svarer inklusionsplanen til jeres billede af, hvordan vi kan støtte jeres unge, skal I underskrive den kontrakt vi sender til jer elektronisk via Penneo. Inklusionsplanen bliver løbende revurderet. Første revurdering sker med kontaktgruppelærere i sep./okt. måned.